Ogólne warunki handlowe

- stan: 1 stycznia 2014 -

I. Postanowienia ogólne

1. W stosunkach prawnych między firmą WEIDINGER GmbH, Ringstraße 17, D-82223 Eichenau (zwaną dalej „Dostawcą“), a Zamawiającym w związku z dostawami i/lub świadczeniami Dostawcy (zwanymi dalej "dostawami"), obowiązują wyłącznie niniejsze ogólne warunki handlowe (zwane dalej: OWH). Ogólne warunki handlowe Zamawiającego obowiązują tylko wtedy, gdy Dostawca wyraźnie się na nie zgodził na piśmie. Zakres dostawy określają zgodne pisemne oświadczenia obu stron.

2. Dostawca zastrzega sobie nieograniczone prawa autorskie i prawa własności oraz wynikające z nich prawa do użytkowania kosztorysów, rysunków i innych dokumentów (zwanych dalej "dokumentami"). Dokumenty te mogą zostać udostępnione osobom trzecim jedynie po uzyskaniu na to zgody od Dostawcy. Jeżeli Dostawcy nie zostanie zlecona realizacja danego zamówienia, na jego żądanie dokumenty należy mu niezwłocznie zwrócić. Zdanie 1 i 2 obowiązuje odpowiednio w stosunku do dokumentów Zamawiającego, z tym, że mogą one zostać udostępnione osobom trzecim, którym Dostawca zlecił realizację dostawy, mając do tego prawo.

3. Zamawiający ma prawo (nie na wyłączność) do używania w niezmienionej formie oprogramowania standardowego i firmowego na objętych umową urządzeniach w umówionym zakresie funkcji. Zamawiający ma prawo do sporządzenia kopii zapasowej oprogramowania standardowego, nawet jeżeli nie zostało to wcześniej uzgodnione.

4. Dostawy częściowe są dopuszczalne, o ile nie powodują nadmiernych problemów dla Zamawiającego.

5. Pojęcie "roszczenia o odszkodowanie" w niniejszych OWH obejmuje roszczenia rekompensaty daremnie poniesionych kosztów.

II. Ceny, warunki płatności i potrącenia

1. Podane ceny to ceny loco zakład, wyłączając opakowanie, do których doliczany jest podatek od towarów i usług w aktualnie obowiązującej wysokości.

2. Jeżeli Dostawca dokonuje również instalacji lub montażu, Zamawiający oprócz zapłaty ustalonego wynagrodzenia pokrywa również wszystkie powstałe koszty dodatkowe, jak koszty podróży czy transportu oraz diety pracowników, o ile nie ustalono inaczej.

3. Płatności należy dokonywać na konto Dostawcy bez żadnych potrąceń.

4. Zamawiający może potrącić od płatnych należności własne żądania pieniężne tylko i wyłącznie w sytuacji, gdy są one bezsporne lub gdy posiadają moc prawną.

III. Zastrzeżenie prawa własności

1. Nieopłacony przedmiot dostawy pozostaje własnością Dostawcy aż do momentu wypełnienia wszystkich zobowiązań Zamawiającego wynikających z danej umowy handlowej. Jeżeli wartość wszystkich zabezpieczeń przysługujących Dostawcy przekroczy wysokość zabezpieczonych roszczeń o więcej niż 10%, to na życzenie Zamawiającego Dostawca uwolni odpowiednią część zabezpieczeń, przy czym to Dostawca decyduje, którą część uwolni.

2. Zastawienie przez Zamawiającego przedmiotu objętego zastrzeżeniem prawa własności lub też przeniesienie prawa własności do niego w celu zabezpieczenia wierzytelności jest zabronione. Odsprzedanie takiego przedmiotu możliwe jest jedynie na rzecz odsprzedawców w toku zwykłej działalności i tylko pod warunkiem, że odsprzedawca otrzyma zapłatę od swojego klienta lub też zastrzeże przeniesienie na niego prawa własności dopiero w momencie wypełnienia przez niego zobowiązań płatniczych.

3. Jeżeli Zamawiający odsprzeda dalej nieopłacony jeszcze przedmiot dostawy, już teraz odstępuje on na rzecz Dostawcy swoje przyszłe roszczenia płatnicze z tej odsprzedaży wobec swoich klientów wraz z wszelkimi prawami powiązanymi - z ewentualnym saldem wierzytelności włącznie, co nie wymaga dodatkowych oświadczeń stron. Jeżeli nieopłacony jeszcze przedmiot dostawy jest odsprzedawany razem z innymi towarami tak, że nie ustalono osobnej ceny za nieopłacony jeszcze przedmiot, Zamawiający odstępuje na rzecz Dostawcy tę część swoich roszczeń cenowych, która odpowiada cenie nieopłaconego jeszcze przedmiotu dostawy na rachunku wystawionym przez Dostawcę.

4. a) Zamawiający ma prawo do dalszej obróbki nieopłaconego jeszcze przedmiotu dostawy, jak również do mieszania i łączenia go z innymi przedmiotami. Obróbka/przetwarzanie odbywa się na rzecz Dostawcy. Zamawiający zabezpiecza powstały w ten sposób nowy przedmiot dla Dostawcy ze starannością sumiennego przedsiębiorcy. Nowo powstała rzecz jest traktowana jako nieopłacony jeszcze przedmiot dostawy.

b) Dostawca i Zamawiający są już teraz zgodni co do tego, że w przypadku połączenia lub zmieszania z przedmiotami nie należącymi do Dostawcy, staje się on współwłaścicielem nowo powstałej rzeczy w części odpowiadającej wartości udziału zmieszanego bądź połączonego nieopłaconego jeszcze przedmiotu dostawy w stosunku do wartości pozostałych towarów w momencie połączenia lub zmieszania. W tej części nowo powstała rzecz jest traktowana jako nieopłacony jeszcze przedmiot dostawy.

c) Postanowienia z punktu nr 3 dotyczące odstąpienia przyszłych roszczeń płatniczych obowiązują również dla tej nowej rzeczy. Odstąpienie należności obowiązuje tylko do wysokości kwoty wystawionej w rachunku przez Dostawcę, odpowiadającej wartości przerobionego, połączonego bądź zmieszanego przedmiotu dostawy, który nie został jeszcze opłacony.

d) Jeżeli Zamawiający połączy nieopłacony jeszcze przedmiot dostawy z działką lub rzeczą ruchomą, to odstępuje on na rzecz Dostawcy także swoje roszczenia płatnicze przysługujące mu jako wynagrodzenie za to połączenie wraz z wszelkimi prawami powiązanymi, w stosunku wartości połączonego przedmiotu w momencie połączenia, co nie wymaga dodatkowych oświadczeń stron.

5. Aż do odwołania Zamawiający jest uprawniony do ściągania odstąpionych wierzytelności z tytułu odsprzedanych towarów. Dostawca może cofnąć upoważnienie do ściągania przez Zamawiającego odstąpionych wierzytelności, jeżeli zaistnieją ku temu ważne powody, w szczególności w przypadku zwłoki w płatności, wstrzymania realizacji płatności, otwarcia postępowania upadłościowego, protestu wekslowego lub uzasadnionych przesłanek wskazujących na nadmierne zadłużenie lub grożącą niewypłacalność Zamawiającego. Ponadto Dostawca po uprzednim ostrzeżeniu i upływie ustalonego terminu może ujawnić przewłaszczenie należności na zabezpieczenie, spieniężyć odstąpione wierzytelności oraz domagać się ujawnienia przewłaszczenia należności na zabezpieczenie wobec klienta Zamawiającego.

6. O zajęciu towaru, jego konfiskacie lub innego rodzaju dysponowaniu nim albo ingerencji osób trzecich Zamawiający jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Dostawcę. Jeżeli Dostawca udowodni, że ma w tym uzasadniony interes, Zamawiający jest zobowiązany do niezwłocznego udostępnienia Dostawcy informacji i wydania dokumentów koniecznych do egzekwowania jego praw wobec klienta.

7. W przypadku niedopełnienia obowiązków przez Zamawiającego, w szczególności gdy zwleka on z płatnością, Dostawca po bezskutecznym upływie stosownego terminu wyznaczonego Zamawiającemu uprawniony jest nie tylko do żądania zwrotu towaru, ale również do odstąpienia od umowy. Nie narusza to ustawowych postanowień o zbędności wyznaczania terminu. Zamawiający jest zobowiązany do wydania rzeczy. Przyjęcie zwrotu lub też egzekwowanie przez Dostawcę zastrzeżonego prawa własności albo zastawu wobec nieopłaconego jeszcze przedmiotu dostawy nie oznacza odstąpienia przez niego od umowy, chyba że Dostawca wyraźnie tak postanowił.

IV. Terminy dostaw; opóźnienia

1. Terminy dostaw lub też czas dostawy ustalają między sobą Dostawca i Zamawiający. Dla dotrzymania ustalonych terminów dostawy konieczne jest dostarczenie przez Zamawiającego na czas wszystkich koniecznych dokumentów, niezbędnych pozwoleń i zwolnień, w szczególności planów, jak również dotrzymanie przez niego ustalonych warunków płatności i wypełnienie pozostałych zobowiązań. Jeżeli wymogi te nie zostaną spełnione, terminy wydłużają się odpowiednio; postanowienie to nie znajduje zastosowania, gdy winę za zwłokę ponosi Dostawca.

2. Jeżeli ustalone terminy nie zostały dotrzymane z następujących przyczyn:
a) siła wyższa, np. mobilizacja, wojna, akty terroru, powstanie lub tym podobne wydarzenia (np. strajk, lokaut),

b) wirus lub inny atak osób trzecich na system informatyczny Dostawcy, jeżeli sytuacja taka wydarzyła się mimo zachowania ogólnie przyjętych środków ochronnych,

c) przeszkody z uwagi na niemieckie, amerykańskie bądź pozostałe znajdujące zastosowanie krajowe, europejskie lub międzynarodowe przepisy prawa stosunków gospodarczych z zagranicą lub też z uwagi na inne okoliczności, na które Dostawca nie ma wpływu lub

d) opóźnienie dostawy lub też niezgodna z ustaleniami dostawa otrzymana przez Dostawcę,
terminy te wydłużają się odpowiednio. O ile to możliwe, Dostawca poinformuje jak najszybciej Zamawiającego o początku i końcu tego typu okoliczności. Jeżeli wydarzenia określone w punktach 2a) do d) trwają dłużej niż sześć miesięcy, Dostawca jest uprawniony do zakończenia umowy. Jest on wtedy zobowiązany do niezwłocznego zwrotu wynagrodzenia uiszczonego przez Zamawiającego.

3. Jeżeli Dostawca opóźnia się z dostawą, a Zamawiający udowodni, że doznał z tego powodu szkody, może się on domagać odszkodowania w wysokości 0,5 % za każdy pełen tydzień zwłoki, nie więcej jednak niż 5% ceny za tę część dostawy, która z powodu opóźnienia nie mogła zostać wykorzystana w przewidzianym dla niej celu.

4. Żądanie odszkodowania ze strony Zamawiającego z powodu zwłoki w dostawie oraz żądanie odszkodowania w miejsce świadczenia, wykraczające poza granice określone w punkcie nr 3 są wykluczone we wszelkich przypadkach zwłoki w dostawie, nawet po upływie ewentualnych terminów wyznaczonych Dostawcy. Postanowienie to nie znajduje zastosowania w przypadku odpowiedzialności ponoszonej w skutek umyślnego działania, bądź rażącego zaniedbania lub też w przypadku zagrożenia życia, zdrowia lub uszkodzenia ciała. W ramach ustawowych przepisów Zamawiający może odstąpić od umowy tylko w sytuacji, gdy winę za opóźnienie w dostawie ponosi Dostawca. Powyższe postanowienia nie oznaczają zmiany ciężaru dowodów na niekorzyść Zamawiającego.

5. Na żądanie Dostawcy, Zamawiający zobowiązany jest określić w ustalonym odpowiednio terminie, czy z powodu zwłoki w dostawie odstąpi od umowy, czy też nadal czeka na dostawę.

6. Jeżeli wysyłka lub dostawa opóźnia się na życzenie Zamawiającego o więcej niż miesiąc po zgłoszeniu gotowości towaru do wysyłki, Zamawiający może zostać obciążony opłatą za magazynowanie w wysokości 0,5% ceny przedmiotu zamówienia za każdy kolejny rozpoczęty miesiąc magazynowania, jednak nie wyższą niż 5% tej ceny. Strony umowy mają prawo udowodnić wyższe bądź niższe koszty magazynowania.

V. Przejęcie ryzyka

1. Jeżeli strony nie zawarły innej, indywidualnej umowy, ryzyka związane z towarem przechodzą na Zamawiającego z chwilą rozpoczęcia załadunku w zakładzie Dostawcy również w przypadku dostaw częściowych lub w sytuacji, gdy Zamawiającemu zlecono dalsze świadczenia, np. przejęcie kosztów wysyłki lub dostawę i instalację.

Jeżeli umówiono się na odbiór towaru, musi on nastąpić niezwłocznie w ustalonym momencie, najlepiej zaraz po zgłoszeniu przez Dostawcę gotowości do odbioru. Zamawiający może odmówić odbioru jedynie w przypadku istotnych wad towaru.

2. Jeżeli wysyłka, dostawa, początek lub przeprowadzenie instalacji/montażu, przejęcie we własnym zakładzie lub testowanie urządzenia opóźnia się z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego lub gdy Zamawiający opóźnia przyjęcie towaru z innych względów, ryzyka związane z towarem przechodzą na Zamawiającego.

VI. Instalacja i montaż

Jeżeli nie przyjęto innych ustaleń na piśmie, w przypadku instalacji i montażu obowiązują następujące postanowienia:

1. Zamawiający przejmuje na własny koszt i zapewnia na czas:

a) wykonanie wszelkich prac ziemnych, budowlanych i innych prac pomocniczych niezwiązanych z branżą, włączając w to potrzebnych fachowców i pomocników oraz materiały budowlane i narzędzia;

b) potrzebne do montażu i uruchomienia przedmioty, materiały i sprzęt, takie jak rusztowania, podnośniki i inne urządzenia, paliwa i smary;

c) energię i wodę na miejscu montażu, z podłączami, ogrzewaniem i oświetleniem włącznie;

d) wystarczająco duże, suche, zamykane pomieszczenia na miejscu montażu, nadające się do przechowywania części maszyn, aparatury, materiałów, narzędzi, itp., a dla personelu wykonującego montaż odpowiednie pomieszczenia do pracy i pomieszczenia socjalne, z odpowiednimi do okoliczności urządzeniami sanitarnymi. Ponadto w celu ochrony dobytku Dostawcy i personelu montażowego Zamawiający jest zobowiązany przedsięwziąć na budowie takie samie środki, jakie by podjął w celu ochrony własnego mienia.

e) odzież ochronną i urządzenia/konstrukcje ochronne wymagane na miejscu montażu.

2. Przed rozpoczęciem prac montażowych Zamawiający zobowiązany jest bez wezwania udostępnić informacje o położeniu ukrytych instalacji elektrycznych, gazowych i wodnych, itp., jak również potrzebne dane z zakresu statyki.

3. Przed rozpoczęciem instalacji bądź montażu na miejscu instalacji/montażu muszą znajdować się wszystkie potrzebne do podjęcia prac dokumenty, sprzęt, przedmioty, itp., a wszelkie prace przygotowawcze muszą być na tyle zaawansowane, by montaż czy instalację można było rozpocząć i przeprowadzić bez przerw zgodnie z ustaleniami. Drogi dojazdowe oraz miejsce instalacji lub montażu muszą być wyrównane i oczyszczone.

4. Jeżeli instalacja, montaż lub uruchomienie opóźnia się z przyczyn niezawinionych przez Dostawcę, to Zamawiający w odpowiednim zakresie ponosi koszty za czas oczekiwania i konieczne dodatkowe podróże Dostawcy lub personelu wykonującego montaż.

5. Zamawiający raz w tygodniu zobowiązany jest poinformować Dostawcę o czasie pracy personelu montażowego oraz niezwłocznie potwierdzić zakończenie instalacji, montażu lub uruchomienia.

6. Jeżeli po ukończeniu prac Dostawca domaga się odbioru dostawy, Zamawiający dokonuje odbioru w ciągu dwóch tygodni. Jeżeli upłynie wspomniany termin dwóch tygodni lub gdy zaczęto już używać przedmiotu dostawy - po zakończeniu ewentualnie umówionej fazy testowej - jest to traktowane na równi z odbiorem.

VII. Przyjęcie towaru

Zamawiający nie może odmówić odbioru dostawy z powodu nieistotnych wad towaru.

VIII. Wady fizyczne rzeczy

Zasady odpowiedzialności Dostawcy za wady fizyczne rzeczy:

1. Części lub świadczenia z wadami fizycznymi, których przyczyna istniała już w momencie przeniesienia ryzyka, Dostawca według własnego uznania naprawia nieodpłatnie lub decyduje się na nową dostawę lub ponowne wykonanie usługi.

2. Roszczenia z tytułu zadośćuczynienia za zaistniałe braki przedawniają się po upływie 12 miesięcy od ustawowego terminu rozpoczęcia biegu przedawnienia; dotyczy to odpowiednio również odstąpienia od umowy i zmniejszenia zapłaty. Termin ten nie obowiązuje w sytuacjach, gdy ustawa BGB (niem. kodeks cywilny) przewiduje dłuższe terminy - § 438 ust. 1 nr 2 (budowle i produkty do budowli), § 479 ust. 1 (roszczenia zwrotne) oraz § 634a ust. 1 nr 2 (wady budowlane) - oraz w przypadku celowego działania, podstępnego przemilczenia wady, jak również niedotrzymania gwarancji jakości. Nie narusza to ustawowych regulacji o wstrzymaniu upływu terminów, ich zawieszeniu i rozpoczęciu ich liczenia od nowa.

3. Reklamacje z powodu zaistniałych wad Zamawiający zgłasza niezwłocznie na piśmie.

4. W przypadku zgłaszanych reklamacji Zamawiający może wstrzymać część płatności w stosunku odpowiadającym zaistniałym wadom rzeczowym. Zamawiający może wstrzymać płatność tylko i wyłącznie w przypadku zgłaszanych reklamacji, które bez wątpienia są usprawiedliwione. Zamawiający nie ma prawa do wstrzymania zapłaty, jeżeli jego roszczenia z tytułu zaistniałych wad przedawniły się. Jeżeli złożona reklamacja z tytułu rzekomych wad okaże się bezpodstawna, Dostawca ma prawo domagać się od Zamawiającego zwrotu poniesionych w związku z tym kosztów.

5. Dostawcy należy dać możliwość naprawienia braków w akceptowalnym terminie.

6. Jeżeli próba naprawienia braków nie powiedzie się, Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy lub zmniejszyć wynagrodzenie - co pozostaje bez wpływu na ewentualne roszczenia odszkodowawcze zgodnie z punktem nr 10.

7. Roszczenia z tytułu wad są wykluczone w przypadku jedynie nieznacznych różnic w stosunku do umówionej jakości towaru lub nieznacznego pogorszenia jego przydatności, w sytuacji jego naturalnego zużycia lub też w przypadku wad powstałych po przeniesieniu ryzyka wskutek błędnego lub niedbałego ich traktowania, nadmiernej eksploatacji, stosowania niewłaściwych środków, wadliwych prac budowlanych, niewłaściwego gruntu budowlanego lub też powstałych na skutek szczególnych wpływów zewnętrznych, które nie były wymagane w umowie, jak również w przypadku nieodtwarzalnych błędów oprogramowania. Jeżeli Zamawiający lub osoba trzecia niefachowo dokona zmian lub napraw przedmiotu dostawy, to roszczenia z tytułu wad nie obejmują tych zmian/napraw, ani wynikłych z nich konsekwencji.

8. Roszczenia Zamawiającego z tytułu kosztów spowodowanych koniecznością naprawienia wad, w szczególności kosztów transportu, podróży, kosztów pracy i kosztów materiałów są wykluczone na tyle, na ile koszty te wzrosły, gdyż przedmiot zamówienia został później przeniesiony w inne miejsce niż siedziba Zamawiającego, chyba że przeniesienie to odpowiada jego wykorzystaniu zgodnie z przeznaczeniem.

9. Roszczenia zwrotne Zamawiającego wobec Dostawcy zgodnie z § 478 niem. BGB (regres odpowiedzialności przedsiębiorcy) mogą być egzekwowane tylko w sytuacji, gdy Zamawiający nie zawarł ze swoim odbiorcą umowy, której zakres wykracza poza roszczenia z tytułu wad, przewidziane ustawą. Przy ustalaniu zakresu roszczenia zwrotnego Zamawiającego wobec Dostawcy zgodnie z § 478 ust. 2 niem. BGB obowiązuje odpowiednio punkt nr 8.

10. Roszczenia Zamawiającego o odszkodowanie z tytułu wad fizycznych są wykluczone, chyba że Dostawca podstępnie przemilczał wadę albo nie dotrzymał gwarancji jakości oraz w przypadku zagrożenia życia, zdrowia lub uszkodzenia ciała, jak również w sytuacji umyślnego niewypełnienia obowiązków przez Dostawcę lub wskutek rażącego zaniedbania. Powyższe postanowienia nie oznaczają zmiany ciężaru dowodów na niekorzyść Zamawiającego. Dalej idące lub inne roszczenia Zamawiającego z tytułu wad rzeczowych, niż te określone w art. VIII, są wykluczone.

IX. Prawo własności przemysłowej i prawa autorskie; wady prawne

1. Jeżeli nie ustalono inaczej, Dostawca zobowiązany jest do dostawy nie obciążonej prawami własności przemysłowej i prawami autorskimi osób trzecich (zwanymi dalej prawami ochronnymi) jedynie w kraju dostawy. Jeżeli osoba trzecia dochodzi uzasadnionych roszczeń wobec Zamawiającego z powodu naruszenia praw ochronnych, związanego z przedmiotami dostarczonymi przez Dostawcę i używanymi zgodnie z umową, to Dostawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego w czasie określonym w Art. VIII punkt nr 2, w następującym zakresie:

a) Dostawca sam zdecyduje, czy na własny koszt nabędzie prawo użytkowania dla danej dostawy, czy też tak zmieni dostawę, by nie naruszała ona praw ochronnych lub też wymieni przedmiot dostawy. Jeżeli wiązałoby się to dla Dostawcy z niewspółmiernymi nakładami, Zamawiający może skorzystać z ustawowego prawa odstąpienia od umowy lub zmniejszenia zapłaty.

b) Zakres obowiązku zapłacenia przez Dostawcę odszkodowania określa art. XII.

c) Wymienione wyżej zobowiązania Dostawcy mogą być egzekwowane tylko w sytuacji, gdy Zamawiający niezwłocznie poinformuje Dostawcę na piśmie o roszczeniach podnoszonych przez osobę trzecią, sam nie uzna naruszenia praw tak, że Dostawca może skorzystać z wszelkich środków obronnych i prowadzić postępowanie ugodowe. Jeżeli Zamawiający wstrzyma używanie przedmiotu dostawy, aby zminimalizować szkody lub z innych ważnych powodów, zobowiązany jest poinformować osobę trzecią, że wstrzymanie używania przedmiotu nie jest związane z uznaniem naruszenia praw ochronnych.

2. Roszczenia Zamawiającego są wykluczone, jeżeli to on odpowiada za naruszenie praw ochronnych.

3. Roszczenia Zamawiającego są ponadto wykluczone, gdy naruszenie praw ochronnych nastąpiło na skutek specjalnych wymogów ze strony Zamawiającego lub w wyniku takiego zastosowania przedmiotu dostawy, którego Dostawca nie mógł przewidzieć albo z uwagi na to, że Zamawiający zmienił przedmiot dostawy lub użył go razem z produktami nie pochodzącymi od Dostawcy.

4. W przypadku naruszenia praw ochronnych, w pozostałych kwestiach związanych z roszczeniami Zamawiającego, określonymi w punkcie nr 1a), obowiązują odpowiednio postanowienia art. VIII nr 4, 5 i 9.

5. W przypadku pozostałych wad prawnych obowiązują odpowiednio postanowienia art. VIII.

6. Dalej idące lub inne roszczenia Zamawiającego wobec Dostawcy i jego pełnomocników z tytułu wad prawnych, niż te określone w art. IX, są wykluczone.

X. Zastrzeżenie wykonania umowy

1. Wykonanie umowy następuje z zastrzeżeniem, że nie wystąpią przeszkody z uwagi na niemieckie, amerykańskie, bądź pozostałe znajdujące zastosowanie krajowe, europejskie lub międzynarodowe przepisy prawa stosunków gospodarczych z zagranicą, jak również z uwagi na nałożone embarga i inne sankcje.

2. Zamawiający zobowiązany jest dostarczyć wszelkie informacje i dokumenty potrzebne do wywozu, przemieszczenia, bądź importu przedmiotu dostawy.

XI. Niemożność wykonania; dostosowanie umowy

1. Jeżeli realizacja dostawy nie jest możliwa, Zamawiający ma prawo do odszkodowania, chyba że Dostawca nie odpowiada za niemożność realizacji dostawy. Roszczenia odszkodowawcze Zamawiającego są jednak ograniczone do 10% wartości tej części Zamówienia, która z powodu niemożności realizacji dostawy nie mogła zostać wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem. Ograniczenie to nie obowiązuje w przypadku odpowiedzialności ponoszonej w skutek umyślnego działania, bądź rażącego zaniedbania lub też w przypadku zagrożenia życia, zdrowia lub uszkodzenia ciała. Nie wiąże się to ze zmianą ciężaru dowodów na niekorzyść Zamawiającego. Nie narusza to również prawa Zamawiającego do odstąpienia od umowy.

2. Jeżeli wydarzenia w rozumieniu art. IV punkt nr 2a do c w znacznym stopniu zmienią gospodarcze znaczenie lub zawartość dostawy lub też wpłyną w znaczącym stopniu na przedsiębiorstwo Dostawcy, umowa zostanie w dobrej wierze dostosowana zgodnie z nowymi okolicznościami. Jeżeli z gospodarczego punktu widzenia nie ma to sensu, Dostawca ma prawo odstąpić od umowy, tak samo, jak w przypadku braku przyznania niezbędnych pozwoleń na wywóz towaru lub też niemożności ich wykorzystania. Jeżeli Dostawca chce skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, to po rozważeniu znaczenia i zasięgu wspomnianych wyżej zdarzeń, zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym Zamawiającego także wtedy, gdy wcześniej umówił się z nim na przedłużenie czasu dostawy.

XII. Pozostałe roszczenia o odszkodowanie

1. Jeżeli niniejsze ogólne warunki handlowe nie przewidują inaczej, żądanie odszkodowania ze strony Zamawiającego, niezależnie od podstawy prawnej, w szczególności zaś za niespełnienie obowiązków wynikających ze stosunku prawno-zobowiązaniowego lub za niedozwolone działanie, jest wykluczone.

2. Postanowienie to nie znajduje zastosowania w przypadku odpowiedzialności za:

a) sytuacje przewidziane w ustawie o odpowiedzialności za produkt;
b) umyślne działania;
c) rażące zaniedbanie właścicieli, przedstawicieli ustawowych lub pracowników zajmujących funkcje kierownicze;
d) podstępne działanie;
e) niedotrzymanie przejętej gwarancji;
f) zawinione zagrożenie życia, zdrowia lub uszkodzenie ciała lub
g) zawinione naruszenie istotnych postanowień umowy.

Roszczenie o odszkodowanie w przypadku naruszenia istotnych postanowień umowy ogranicza się jednak do przewidywalnej, specyficznej dla tej umowy szkody, o ile nie zachodzi inny z podanych wyżej przypadków.

3. Powyższe postanowienia nie oznaczają zmiany ciężaru dowodów na niekorzyść Zamawiającego.

XIII. Właściwość miejscowa sądu i stosowane prawo

1. W przypadku Zamawiających, będących przedsiębiorcami, jedynym sądem właściwym miejscowo w sporach pośrednio lub bezpośrednio wynikających z umowy jest sąd na miejscu siedziby Dostawcy. Dostawca ma również prawo pozwać Zamawiającego w sądzie właściwym dla siedziby Zamawiającego.

2. Niniejsza umowa, wraz z jej interpretacją, podlega prawu niemieckiemu przy wykluczeniu Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG). Jeżeli zawarto umowę z konsumentem, wybór takiego prawa właściwego nie narusza bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa ochrony konsumentów, mającego zastosowanie bez dokonania wyboru takiego prawa.

XIV. Ważność umowy

1. W przypadku prawnej nieskuteczności poszczególnych postanowień umowy, pozostaje ona wiążąca w pozostałych jej częściach. Regulacja ta nie obowiązuje, jeżeli dotrzymanie umowy byłoby nad wyraz trudne dla jednej ze stron.

2. Pozostałe postanowienia:
a) oświadczenia służce do potwierdzenia, zachowania lub wykonania praw, wymagają formy pisemnej.
b) bez pisemnej zgody Dostawcy Zamawiającemu nie wolno przenieść praw wynikających z umowy na rzecz osób trzecich.